Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest strategiczną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym prowadzoną na obszarze 6 gmin województwa mazowieckiego (Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie) i jednej gminy w województwie lubelskim (Stoczek Łukowski).

PSE, w ramach przeprowadzonego procesu informacyjno-konsultacyjnego, od stycznia do  sierpnia 2017 r., odbyły serię kilkudziesięciu spotkań z samorządami i mieszkańcami wszystkich gmin, których inwestycja dotyczy. Informację na temat uwarunkowań realizacji inwestycji oraz planowanego procesu informacyjno-konsultacyjnego i jego harmonogramu zostały przedstawione na sesjach Rady Gmin, w  każdej z 7 gmin.

Planowana inwestycja w dużym stopniu determinuje ciągłość dostaw energii elektrycznej dla  województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej, której intensywna rozbudowa znacząco wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną.

PSE, jako odpowiedzialny inwestor buduje tylko tam, gdzie nowe linie są konieczne, aby zapewnić sprawną i  niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, a przede wszystkim utrzymać jej  pierścieniowy charakter, który nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów w danym regionie kraju sprawia, że  energię można dostarczyć z innego kierunku. To  właśnie dzięki takiemu układowi sieci najwyższych napięć podczas sierpniowych nawałnic PSE zapewniły możliwość przesyłu energii z pominięciem uszkodzonych odcinków, dzięki czemu Krajowy System Elektroenergetyczny działa bez zakłóceń.

- Jednym z ustawowych obowiązków PSE jest zapewnienie pełnej sprawności istniejącej sieci przesyłowej najwyższych napięć. Musimy mieć pewność, że połączenia, jakimi dysponujemy, są  zdolne do zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a w konsekwencji - niezawodności dostaw energii do  każdego odbiorcy. To wymaga stałego podwyższania jakości istniejących linii 220 i 400 kV oraz budowy nowej infrastruktury uwzględniającej potrzeby KSE. Linia 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami jest inwestycją o znaczeniu ponadregionalnym - będzie służyła milionom Polaków potrzebujących stałego, niezawodnego i bezpiecznego dostępu do energii. Dotyczy tych obszarów kraju, w których popyt na energię elektryczną rośnie najszybciej oraz pomaga w przesyle energii tam, gdzie brakuje lokalnych mocy wytwórczych.– zauważa Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Obiekty liniowe są projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, zaleceniami norm zharmonizowanych z europejskimi, w uzgodnieniu z występującymi na terenie inwestycji instytucjami samorządowymi oraz właścicielami infrastruktury technicznej. Realizowana przez PSE inwestycja jest w pełni bezpieczna, a zaproponowany wariant przebiegu trasy linii został wskazany na podstawie ściśle określonych zasad.

Koncepcja trasy linii opracowana przez ekspertów PSE była weryfikowana z jednostkami planistycznymi w  poszczególnych gminach, co stanowiło podstawę do korekty przy uwzględnieniu informacji o planowanych kierunkach rozwoju danych obszarów. Wszędzie, gdzie było to możliwe technicznie, PSE uwzględniły zgłaszane przez samorządy i  mieszkańców uwagi oraz dokonały korekt wariantu inwestorskiego przebiegu trasy linii 400 kV w celu przeprowadzenia jej możliwie jak najdalej od zwartej zabudowy mieszkaniowej. Przebieg linii zaprojektowano głównie na terenach leśnych, rolnych i łąkach.

Intencją PSE jest również jak  najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Wpływ planowanej inwestycji na  krajobraz, dzięki zastosowaniu technologii słupów nadleśnych i oddaleniu trasy linii od zwartej zabudowy mieszkaniowej, będzie ograniczony, a ścisła współpraca z właścicielem i zarządcą lasów gwarantuje, że lasy te nie zostaną zdewastowane, a ich funkcje zostaną zachowane. Planowana linia przebiegać będzie daleko od ujęcia wody (ok. 200 m). Wykonane zostaną również badania geologiczne, aby bezpiecznie posadowić słupy na terenach, pod którymi mogłyby teoretycznie znajdować się istotne cieki wodne. Należy, zatem podkreślić, że bezpieczeństwo dostaw wody jak również jej jakość nie będą zagrożone na żadnym etapie realizacji inwestycji.

Linia będzie budowana z uwzględnieniem i w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy, dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, które są jednymi z najbardziej rygorystycznych w całej Unii Europejskiej.

– Tak jak w przypadku każdej inwestycji PSE, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne, dotyczące technicznych, społecznych i administracyjnych aspektów budowy linii najwyższych napięć - dodaje Andrzej Cząstkiewicz, Dyrektor ds. Technicznych w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz uwzględnieniem wszelkich obowiązujących norm prawnych. Aktualnie prowadzony jest proces rokowań z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania umów służebności przesyłu w pasie technologicznym linii.

Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na połowę 2018 roku. Zakończenie inwestycji przewidziano w  harmonogramie na 2020 rok.

„Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”, jako zadanie priorytetowe zostało wpisane w lutym 2017 r. do Ustawy z  dnia 24 lipca 2015 r. o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

***

PSE pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego prowadzenia inwestycji – zarówno budowy nowych linii, jak i modernizacji istniejących połączeń sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE i jest strategicznym działaniem spółki.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.