Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły rokowania z właścicielami nieruchomości na trasie planowanej linii 400 kV pomiędzy Siedlcami i aglomeracją warszawską. Celem procesu jest uzyskanie zgody właścicieli na realizację inwestycji na należących do nich gruntach za stosowanym wynagrodzeniem. Od września do grudnia pełnomocnicy spółki będą rozmawiać z każdym z nich.

Prowadzone przez PSE rokowania z właścicielami mają na celu polubowne pozyskanie na rzecz inwestora praw do nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji inwestycji. Chodzi o ustanowienie tzw. służebności przesyłu, czyli w uproszczeniu o zgodę właściciela na posadowienie na jego działce słupa i wytyczenie pasa technologicznego linii.

W związku z tym, że ustanowienie służebności wiąże się z wprowadzeniem pewnych ograniczeń w użytkowaniu danej działki (np. w pasie technologicznym nie można posadowić budynków mieszkalnych), właścicielom z tego tytułu są wypłacane stosowne odszkodowania. Są one każdorazowo wyliczane przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Przy wycenie, czyli sporządzaniu operatu szacunkowego, biorą oni pod uwagę szereg czynników, takich jak przeznaczenie działki, klasa gruntu oraz ceny transakcyjne ziemi w danym regionie.

Informacje na ten temat przedstawiciele PSE przekazywali mieszkańcom gmin podczas spotkań zorganizowanych w poszczególnych miejscowościach na trasie linii od maja do sierpnia br. Zgodnie z zapowiedziami, każdy z właścicieli zostanie zawiadomiony o rokowaniach listownie. Następnie pełnomocnicy spółki skontaktują się z właścicielami – telefonicznie lub osobiście – aby ustalić dogodny termin rokowań.

Podczas pierwszego spotkania, przedstawiciele PSE są zobowiązani okazać właścicielowi pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora w procesie rokowań. To niezwykle ważne dla poprawności całego procesu. Następnie zaprezentują w jaki sposób został zaplanowany przebieg linii i przewidziane umiejscowienie instalacji na danej działce. Omówią także operat szacunkowy i poszczególne elementy wyceny oraz przedstawią proponowaną kwotę wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Właścicielowi zostanie przekazany także projekt umowy cywilno-prawnej, z którą będzie mógł się zapoznać przed podjęciem decyzji. Pomocny będzie w tym pakiet folderów informacyjnych, w których opisano najważniejsze zagadnienia związane z budową i eksploatacją linii.

Pełnomocnicy spółki są zobowiązani udzielić właścicielowi odpowiedzi na wszelkie pytania związane z realizacją inwestycji. Jeżeli jakieś kwestie nie będą mogły zostać rozstrzygnięte podczas spotkania – będą np. wymagały konsultacji prawnych – pełnomocnicy są zobowiązani wrócić z takimi informacjami do właścicieli w możliwie najkrótszym terminie.

Przedstawiciel PSE i właściciel nieruchomości zawierają następnie umowę w formie aktu notarialnego u notariusza. Spółka zorganizuje dyżury notariuszy w lokalizacjach dogodnych dla mieszkańców poszczególnych gmin. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności będzie wypłacane właścicielowi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku braku porozumienia i wyczerpaniu możliwości dalszych rokowań, inwestor może skorzystać z rozwiązań, które daje tzw. specustawa przesyłowa (Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych). Należy jednak podkreślić, że skorzystanie z zapisów specustawy nie jest w żadnym wypadku intencją PSE, które dążą do polubownego ustanowienia służebności przesyłu. W przypadku braku porozumienia, o wysokości odszkodowania rozstrzygać będzie wojewoda, także w oparciu o operat szacunkowy. W takim przypadku odszkodowanie określone i wypłacone zostanie dopiero po zakończeniu inwestycji.

Więcej informacji na temat zasad prowadzenia rokowań można znaleźć w dostępnym na witrynie inwestycji i w wersji drukowanej w Informatorze dla właścicieli nieruchomości. Zachęcamy też do konsultowania i dopytywania przedstawicieli PSE o wszystkie kwestie budzące wątpliwości.

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.