Rola Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), zgodnie z zapisami art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej jako „PE”), pełni funkcję Operatora Systemu Przesyłowego. PSE są odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest strategiczną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym prowadzoną na obszarze 6 gmin województwa mazowieckiego (Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie) i jednej gminy w województwie lubelskim (Stoczek Łukowski).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły rokowania z właścicielami nieruchomości na trasie planowanej linii 400 kV pomiędzy Siedlcami i aglomeracją warszawską. Celem procesu jest uzyskanie zgody właścicieli na realizację inwestycji na należących do nich gruntach za stosowanym wynagrodzeniem. Od września do grudnia pełnomocnicy spółki będą rozmawiać z każdym z nich.

Prowadzone przez PSE rokowania z właścicielami mają na celu polubowne pozyskanie na rzecz inwestora praw do nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji inwestycji. Chodzi o ustanowienie tzw. służebności przesyłu, czyli w uproszczeniu o zgodę właściciela na posadowienie na jego działce słupa i wytyczenie pasa technologicznego linii.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.