Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 2  x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”. Ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii. Przybliża także realizację tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza inwestycji.

Decyzja środowiskowa dla linii 400 kV oznacza, że PSE zaprojektowały inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób pozwalający ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Projekt linii, przedłożony przez inwestora w raporcie środowiskowym, podlegał szczegółowej weryfikacji przez RDOŚ. Wydanie decyzji poprzedziła szczegółowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, również w aspekcie społecznym. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt.

Trasa linii elektroenergetycznej 2x400 kV pomiędzy wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami została zaprojektowana zgodnie z  najwyższymi standardami i obowiązującymi przepisami, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nad ich przestrzeganiem czuwa szereg instytucji, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, której PSE przedłożyło Raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Rola Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), zgodnie z zapisami art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej jako „PE”), pełni funkcję Operatora Systemu Przesyłowego. PSE są odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest strategiczną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym prowadzoną na obszarze 6 gmin województwa mazowieckiego (Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie) i jednej gminy w województwie lubelskim (Stoczek Łukowski).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły rokowania z właścicielami nieruchomości na trasie planowanej linii 400 kV pomiędzy Siedlcami i aglomeracją warszawską. Celem procesu jest uzyskanie zgody właścicieli na realizację inwestycji na należących do nich gruntach za stosowanym wynagrodzeniem. Od września do grudnia pełnomocnicy spółki będą rozmawiać z każdym z nich.

Prowadzone przez PSE rokowania z właścicielami mają na celu polubowne pozyskanie na rzecz inwestora praw do nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji inwestycji. Chodzi o ustanowienie tzw. służebności przesyłu, czyli w uproszczeniu o zgodę właściciela na posadowienie na jego działce słupa i wytyczenie pasa technologicznego linii.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.