Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), uprzejmie informują o wydaniu w dniu 30.10.2018 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, po rozpoznaniu odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2018 r., decyzji ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów). W związku z powyższym decyzja Wojewody Mazowieckiego z dniem 30.10.2018 r. przy uwzględnieniu rozstrzygnięcia decyzji organu II instancji, stała się ostateczna.

Szanowni Państwo, 

w związku z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Cegłów dot. realizowanej inwestycji "Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) jako inwestor i Spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju informują o stanie faktycznym realizowanej inwestycji w odpowiedzi na nieprawdziwe informacje, które mogą wprowadzać w błąd mieszkańców gmin objętych obszarem realizacji inwestycji.

31 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza linii przesyłowej rozpocznie się już we wrześniu.

Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 lipca br. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dotyczącą realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. budowy linii 2 x 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a  Siedlcami.

Szanowni Państwo,

Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) realizujące inwestycję „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami” uprzejmie informują właścicieli nieruchomości działek na trasie linii o możliwości zawarcia umowy służebności przesyłu na warunkach przedstawionych przez inwestora w operacie szacunkowym w ramach rokowań przeprowadzonych w 2017 roku.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 2  x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”. Ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii. Przybliża także realizację tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza inwestycji.

Decyzja środowiskowa dla linii 400 kV oznacza, że PSE zaprojektowały inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób pozwalający ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Projekt linii, przedłożony przez inwestora w raporcie środowiskowym, podlegał szczegółowej weryfikacji przez RDOŚ. Wydanie decyzji poprzedziła szczegółowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, również w aspekcie społecznym. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.