All Items
FAQ
Co to jest pas technologiczny?

W celu zapewnienia strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się tzw. pas technologiczny o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W pasie technologicznym Inwestor ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości – podczas konserwacji czy modernizacji.

Czym jest Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (zwana dalej „specustawą przesyłową”)?

Wbrew dość powszechnym opiniom, tzw. ustawa przesyłowa jest jednym z licznych determinantów procesu budowy linii najwyższych napięć. Tzw. specustawa nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Główny celem stosowania specustawy jest więc dyscyplinowanie procedur i decyzji administracyjnych. Pomimo trybu specustawy Inwestor będzie prowadził rokowania z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu.

Inwestycja będzie poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, w tym dialogiem z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, przy pełnym zagwarantowaniu ustawowych praw właścicieli nieruchomości.

Czy będą prowadzone rokowania z właścicielami nieruchomości?

Tak. Pomimo, iż specustawa przesyłowa nie nakłada na Inwestora obowiązku prowadzenia rokowań z właścicielami, przez których działki przechodzić będzie linia, Inwestor zamierza je przeprowadzić. Z każdym właścicielem nieruchomości skontaktuje się pełnomocnik PSE, w celu przeprowadzenia rokowań mających na celu ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. Wynagrodzenie zaproponowane właścicielowi nieruchomości przez pełnomocników PSE oparte będzie na operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Czy po ustanowieniu służebności przesyłu i wybudowaniu linii Inwestor staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Nie. Dzięki służebności przesyłu Inwestor uzyska jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.

Czy zmienia się przeznaczenie działki pod linią?

Nie, jeśli teren pod linią ma przeznaczenie rolne, to nawet po wybudowaniu linii nie ulega ono zmianie. Nie ma takiej potrzeby ani żadnych przesłanek, bo działka rolna może być wykorzystywana dokładnie tak samo, jak przed budową. Wyjątkiem jest oczywiście teren ściśle pod konstrukcją słupa, gdzie prowadzenie gospodarki rolnej jest utrudnione.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki przechodzić będzie pas technologiczny. Podstawą ustalenia kwoty wynagrodzenia będzie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, przy sporządzaniu którego będą brane pod uwagę m.in.: obszar działki objętej pasem, rodzaj i klasa gruntu.

Wynagrodzenie otrzymają też wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac budowlanych?

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2019 roku.

Jak blisko linii 400 kV można budować domy?

Dla linii 400 kV minimalna odległość dzieląca dom od osi linii to 35 m. Oznacza to, że przy zachowaniu takiej odległości wartości pola elektromagnetycznego spadają do poziomów, które umożliwiają lokalizowanie budynków na stały pobyt, a dźwięk, jaki czasami towarzyszy pracy linii, nie jest uciążliwy.

Czy przebywanie bezpośrednio pod linią jest bezpieczne?

Tak, jest bezpieczne. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz – czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą zgodne z polskimi regulacjami.

W którym miejscu linii pole elektromagnetyczne jest największe?

Pole elektromagnetyczne jest największe w środku przęsła, czyli tam, gdzie przewody są najbliżej ziemi, dlatego linia zostanie zaprojektowana tak, żeby poziomy pól bezpośrednio pod nią nie przekraczały wartości ujętych w normach i rozporządzeniach. To oznacza, że w każdym miejscu pod linią poziom pól jest bezpieczny.

Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Czy to prawda?

Nie, i nie potwierdza tego żadna renomowana instytucja naukowa. Argumentem może być również to, że linie te istnieją tuż przy zabudowie od dziesiątek lat. W samej Polsce istnieje ponad 14 000 km linii najwyższych napięć. W Europie mówimy o ok. 150 000 km. Warto dodać, że linia 400 kV budowana jest z poszanowaniem rygorystycznych norm środowiskowych wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych decyzji.

Czy wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne?

Tak, jest bezpieczne. W Europie jest ok. 150 000 km takich linii. Wiele z nich pracuje od kilkudziesięciu lat. W większości znajdują się na terenach rolniczych, a widok stada krów pasącego się bezpośrednio pod linią jest powszechny. Przez wszystkie te lata nie stwierdzono wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Zatem wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne.

Czy pod linią można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak, można. Odległość przewodów linii 400 kV od ziemi umożliwia w sposób bezpieczny wykorzystanie terenu pod linią pod uprawę roli oraz wykorzystywanie do tego celu maszyn rolniczych.

Czy linia albo stacja elektroenergetyczna zakłócają odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego?

Nie, ani linia ani stacja w żaden sposób nie zakłócają sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól w tym przypadku jest bardzo niska.

Czy słupy energetyczne ściągają pioruny?

Nie, nie ściągają piorunów. Miejsce uderzenia pioruna jest losowe. Linie najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Obecność przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż całej linii napowietrznej.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.